Regulamin newsletter

 REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER PAWETA.COM

W każdej chwili możesz wycofać udzielone przez siebie zgody, kierując informację o ich wycofaniu na adres e-mail: office@paweta.com.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania z usługi Newsletter (dalej Usługa) oraz warunków przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych, korzystających z Usługi.
 2. Newsletter to wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje o  Produktach, nowych Produktach oraz dostępnych funkcjach i organizowanych akcjach przez sklep internetowy na stronie paweta.com oraz informacje techniczne dotyczące jego funkcjonowania;
 3. Administratorem danych osobowych jest: QUALITY MEAT Pawęta Spółka z o.o. (dawniej TRADIX Sylwester Pawęta), Krokocice, ul. Kolonia 2A, 98-240 Szadek, NIP 8291752127, Regon 525183020 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Adres elektroniczny: office@paweta.com. Numer telefonu 508 731 266
 4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt odbywa się poprzez przesłanie korespondencji na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail office@paweta.com.
 5. Usługa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesyłanie przez QUALITY MEAT Pawęta Spółka z o.o. (dawniej TRADIX Sylwester Pawęta) informacji handlowej, informacji o promocjach i dostępnych kodach rabatowych w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanych również dalej „Newsletterem”, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
 7. Usługa Newsletter jest świadczona do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika.
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając w link „Zrezygnuj z usługi Newsletter” znajdujący się w wiadomości e-mail. Użytkownik zostanie przekierowany na właściwą stronę, gdzie w celu weryfikacji zobowiązany będzie wpisać swój adres e-mail podany podczas zapisu na usługę Newsletter. Po prawidłowej weryfikacji adresu e-mail, Użytkownik będzie mógł zrezygnować z Usługi.
 9. Rezygnacja z Usługi pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania udostępnionych przez Użytkownika danych oraz wysyłki treści marketingowych dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W celu korzystania z usługi Newsletter w formie e-mail niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej, urządzenia umożliwiającego odbieranie poczty elektronicznej oraz dostępu do sieci Internet.
 11. Zamówienie Usługi będzie odbywać się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej mieszczącej się pod adresem paweta.com, poprzez podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wybranie przycisku „zapisz się”. Następnie Użytkownik potwierdzi chęć korzystania z Usługi poprzez kliknięcie w przesłany na adres e-mail link potwierdzający.
 12. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów zawierających bieżącą informację o ofercie sklepu internetowego paweta.com.
 13. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) jest dobrowolne jednak niezbędne do świadczenia usługi określonej niniejszym Regulaminem.
 14. Przekazane przez użytkownika dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usługi subskrypcji Newslettera.
 15. Reklamację usługi Newsletter można składać bezpośrednio na adres e-mail office@paweta.com.
 16. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 17. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień przesłanego zawiadomienia o reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
 18. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji reklamacji, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa (tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową), co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 19. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania przez Użytkownika z Usługi lub zaprzestania przez QUALITY MEAT Pawęta Spółka z o.o. (dawniej TRADIX Sylwester Pawęta) realizowania działań marketingowych w formie newslettera (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej).
 20. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newsletter, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo: żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi. Dane uzyskane w ramach świadczenia Usługi nie będą podlegały profilowaniu.
To top