Badania B+R

Tytuł projektu: Efektywna Metoda Wytwarzania Szynek Dojrzewających

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0806/19-00

Wartość projektu: 2 281 715,00 PLN

Dofinansowanie: 1 724 685,00 PLN

Głównym celem i efektem końcowym projektu będą: opracowany cykl technologiczny wytwarzania szynek dojrzewających wraz z urządzeniem prototypowym oraz wytyczne konstrukcyjne i techniczne do budowy i skalowania komorowej linii technologicznej. Celem pierwszego zadania (BP) jest przebadanie poszczególnych etapów technologii wytwarzania szynek dojrzewających wraz z zaprojektowaniem i zbudowaniem niezbędnej infrastruktury w postaci systemu komór procesowych, dla realizacji zaplanowanych eksperymentów. Przyjęto 4 główne etapy technologii: kruszenie mięsa, peklowanie, dojrzewanie i stabilizacja. Dla każdego z nich zaplanowano eksperymenty cząstkowe przy różnych zmiennych. Zakłada się również badania selekcyjne mięsa wejściowego w celu jego standaryzacji. W etapie kruszenia, parametrem zmiennym będzie wilgotność powietrza. Następnie mięso będzie poddawane próżniowemu masowaniu i kolejnym badaniom w etapie peklowania, gdzie parametrem zmiennym będzie temperatura. Najbardziej innowacyjnym etapem jest dojrzewanie, gdzie parametrami zmiennymi będą temperatura i podciśnienie, co jest rozwiązaniem nowatorskim. Ostatni etap to stabilizacja – w zmiennych temperaturze i wilgotności. Po każdym z etapów przewidziano badania weryfikująca w zakresie właściwości fizycznych, chemicznych lub mikrobiologicznych. Równolegle, w tym zadaniu przewidziano również zaprojektowanie i zbudowanie modułowej, technologicznej linii komorowej, umożliwiającej realizację zaplanowanych eksperymentów oraz wyposażonej w aktywną instalację eliminacji mikroorganizmów.
Drugie zadanie (PR), koncentruje się na przeskalowaniu opracowanej technologii do wielkości pełnych wsadów przemysłowych, przy zachowaniu założonej powtarzalności i jednorodności właściwości i jakości produktu końcowego oraz optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych budowy komór procesowych, w taki sposób aby zapewnić równomierność dostępu czynników technologicznych do każdego elementu pełnego wsadu.

Zamówienia w ramach projektu B+R


Informacja o wynikach postępowania Zamówienia nr 2/2021- ogłoszenie nr 2021-21481-75972

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Dostawę i montaż systemu wytwarzania warunków procesowych w komorach technologicznych w zakresie: temperatury, wilgotności, jakości powietrza wejściowego, ilości wymian powietrza” z dnia 27.10.2021 wybrano jako wykonawcę firmę:

KGA Sp. z o.o.
Ks. P. Ściegiennego 28, 25-114 Kielce
NIP: 657 295 76 01

Data wpływu oferty: 18.11.2021

Cena: 368 000,00 PLN netto

Szczegóły oferty do pobrania ze strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Ogłoszenie nr 2021-21481-75972


Zamówienie nr 2/2021 – ogłoszenie nr 2021 -21481-75972

DATA: 27.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU WYTWARZANIA WARUNKÓW PROCESOWYCH W KOMORACH TECHNOLOGICZNYCH W ZAKRESIE: TEMPERATURY, WILGOTNOŚCI, JAKOŚCI POWIETRZA WEJŚCIOWEGO, ILOŚCI WYMIAN POWIETRZA.

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.,

TRADIX Sylwester Pawęta uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu pt. „Efektywna Metoda Wytwarzania Szynek Dojrzewających”, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0806/19, zamówienia na:

Dostawa i montaż systemu wytwarzania warunków procesowych w komorach technologicznych w zakresie: temperatury, wilgotności, jakości powietrza wejściowego, ilości wymian powietrza.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie dotyczy zakupu wyposażenia wraz z montażem systemów zapewniających stałą, zadaną w podanym zakresie jakość powietrza wejściowego według poniższych założeń w komorach linii technologicznej do dojrzewania szynek. Warunki dotyczą parametrów startowych ujednorodnionych dla wszystkich komór i niezależnych od warunków pogodowych panujących na zewnątrz.

Zleceniodawca w ramach dalszych prac B+R będzie rozbudowywał prototypową linie technologiczną o konieczne dodatkowe elementy pozwalające różnicować warunki w poszczególnych komorach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV:

Kody CPV:

– 90731100-1 – Zarządzanie jakością powietrza

– 42513200-7 – Urządzenia chłodnicze

– 42520000-7 – Urządzenia wentylacyjne

Adres strony z zapytaniem ofertowym:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75972

Szczegóły przedmiotu zamówienia w załącznikach:

Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 08.11.2021.


19.05.2021r.

Informacja o wynikach postępowania Zamówienia nr 1/2021

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Dostawę i montaż konstrukcji głównej linii prototypowej do dojrzewania szynek – system komór”, nr 1/2021 z dnia 29.04.2021 wybrano jako wykonawcę firmę:

SAN BUD Piotr Jasica,
ul. Niciarniana 45,
92-320 Łódź.

Data wpływu oferty: 12.05.2021

Cena: 495 000,00 PLN netto

Szczegóły oferty do pobrania ze strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Ogłoszenie nr 2021-21481-45689

Zamówienie nr 1/2021

DATA: 29.04.2021

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na:

DOSTAWA I MONTAŻ KONSTRUKCJI GŁÓWNEJ LINII PROTOTYPOWEJ DO DOJRZEWANIA SZYNEK – SYSTEM KOMÓR

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.,

TRADIX Sylwester Pawęta uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu pt. „Efektywna Metoda Wytwarzania Szynek Dojrzewających”, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0806/19, zamówienia na:

DOSTAWA I MONTAŻ KONSTRUKCJI GŁÓWNEJ LINII PROTOTYPOWEJ DO DOJRZEWANIA SZYNEK – SYSTEM KOMÓR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie na dostawę i montaż konstrukcji głównej linii prototypowej do dojrzewania szynek – system komór

Wymagania techniczne:

Założenia techniczne i technologiczne:

 1. Wymiary komór i otworów drzwiowych przedstawia „Zał. nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Rzut z Góry Systemu komór Procesowych” Minimalne grubości ścian zapewniające izolacje termiczne przyjęto dla płyt warstwowych o współczynnik max. przenikania ciepła wg. warunków technicznych nie więcej niż U=0,2 W/m2K.
 2. Wysokość netto komór procesowych 330 cm.
 3. Komory o ścianach wykonanych z materiałów przystosowanych do kontaktu z żywnością, łatwo zmywalnych w klasie czystości „7” .
 4. W komorach oznaczonych numerami 13,14,15,16,17, należy uwzględnić planowane warunki technologiczne:
 • Temperatura pracy 2°C – 30°C
 • Wilgotność do 90%
 • Możliwe warunki zasolenia powietrza w komorach.
 1. Komory dostosowane do późniejszego włączenia w system wentylacji i oczyszczania powietrza zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykonania rur przyłączeniowych w załącznikach.
 2. Wykonanie drzwi komór po stronie dostawcy. Parametry izolacyjne i użytkowe jak w założeniach 1 i 3.
 3. Do komory 15 wykonana dodatkowo komora podciśnieniowa.

Założenia konstrukcyjne komory podciśnieniowej

 1. Wymiary wewnętrzne komory roboczej (szer. x wys. x gł.) 80cm x 290cm x 470cm.
 2. Wymagane zewnętrzne użebrowanie wzmacniające wykonane na przykład z profili dwuteowych 100 ze stali S235JR – łączenia spawane. Ilość i rozłożenia zewnętrznego użebrowania wzmacniającego zapewniające sztywność i wytrzymałość komory przy jej granicznych parametrach pracy opisanych w warunkach testu odbiorowego.
 3. Materiał komory – blacha o grubości minimum 3 mm w gatunku wg, AISI 304L trwale połączona z zewnętrznym użebrowaniem wzmacniającym.
 4. Wszystkie połączenia muszą zapewniać szczelność układu na poziomie przyrostu ciśnienia w wysokości maksymalnie 50mbar/1h.
 5. Pomiędzy drzwiami a szkieletem komory należy wykonać przylgnię współpracującą z uszczelką drzwi. Materiał to blacha o grubości minimum 5mm ze stali 304L.
 6. Drzwi komory izolowane termicznie, gwarantujące szczelność.
 7. Należy wewnątrz komory (tylna ściana) zapewnić możliwość zamontowania nawilżacza typu: CAREL HUMISTEAM (X) 1KG/H 230V 1PH + FLSTDMHU2O. (wzmocnienia i stelaż).
 8. Przygotowanie na bocznej ścianie (lewa od wejścia) miejsca pod montaż dla chłodnicy np. typu CPU-254/P-ed TECNO (wzmocnienia i stelaż).
 9. Przygotowanie na tylnej ścianie 5 przepustów w postaci dwustronnie nagwintowanych rur ze stali 304L. Na czas testu szczelności 4 z nich muszą pozostać zabezpieczone.

Warunki testu odbiorowego

 1. Próba szczelności wykonana przez odbiorcę TRADIX Sylwester Pawęta przy użyciu własnego układu pompowego. Test wykonywany metodą skokową w progach 900mbar – 800mbar – 700mbar – 600mbar – 500mbar – 400mbar – 250mbar. Na każdym progu wymagane wytrzymanie przy ciągłym odpompowywaniu 15min następnie wytrzymanie przy braku pompowania przez czas 20min.
 2. Próba szczelności opisana w pkt.1 wykonana ponownie po uprzednim przywróceniu w komorze ciśnienia atmosferycznego.
 3. Ostatnim testem jest naciek polegający na odpompowaniu komory do ciśnienia absolutnego 250mbar i pozostawienie jej na czas 24h przy wyłączonym układzie pompowym.
 4. Integralną częścią Opisu przedmiotu zamówienia są załączniki:

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV:

– 44210000-5 – Konstrukcje i części konstrukcji

Adres strony z zapytaniem ofertowym:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45689

Szczegóły przedmiotu zamówienia w załącznikach:

To top